Wednesday, November 20 2019

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ތިރީގައި އެވަނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުން އެމަޤާމު އަދާކުރެއްވި މުއްދަތެވެ.

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 - 25 ނޮވެންބަރު 2013
އަލްއުސްތާޛް މުޙުތާޒް މުޙުސިން
23 ޖުލައި 2014 - 11 ނޮވެންބަރު 2015