Sunday, October 17 2021

މި އޮފީހަށް (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، މިއޮފީހުގެ ނ.ގޮފި ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ގޮފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަހައިދުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން