Thursday, January 27 2022

މިއޮފީހުގެ ރ.ގޮފި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ގޮފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަހައިދިނުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން