Tuesday, October 27 2020

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަދި (ޅ)ގެ ދަށުން ޕީޖީ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓު