Thursday, January 27 2022

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަދި (ޅ)ގެ ދަށުން ޕީޖީ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓު