އާންމު އިޢުލާން

މިވަޤުތު ސުންގަޑި ހަމަނުވާ އިޢުލާނެތް ނެތް!
 • މިއޮފީހުގައި މީޓިން ރޫމެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/18 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 28/02/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 07/03/2017 11:00 ސުންގަޑި: 14/03/2017 11:00
 • މި އޮފީހުގެ ގއ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/7 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 10/01/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 17/01/2017 10:00 ސުންގަޑި: 23/01/2017 10:00
 • މި އޮފީހުގެ ބ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2017/2 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/01/2017 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 09/01/2017 10:00 ސުންގަޑި: 17/01/2017 10:00
 • ގއ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/104 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 19/12/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 28/12/2016 10:00 ސުންގަޑި: 04/01/2017 10:00
 • ބ. ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/103 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 19/12/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 28/12/2016 10:00 ސުންގަޑި: 04/01/2017 10:00
 • އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި (ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫ-ފޭދޫ، ފޭދޫ، ގަން) ރަސްމީ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/101 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 20/11/2016 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 29/11/2016 11:00 ސުންގަޑި: 29/11/2016 11:00
 • ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/98 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 02/11/2016 ސުންގަޑި: 15/11/2016 11:00
 • ހއ.އަތޮޅު ގޮފި ޤާއިމްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2016/96 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 27/10/2016 ސުންގަޑި: 02/11/2016 11:00